Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС предлага оптимизиране на пет районни прокуратури в София-област, чрез трансформирането им в териториални отделения към районните прокуратури в Ботевград, Елин Пелин, Костинброд и Самоков

9 февруари 2022 година

 

Прокурорската колегия отправи предложение до Пленума на ВСС за оптимизиране на пет районни прокуратури в София-област - Етрополе, Пирдоп, Своге, Сливница и Ихтиман, чрез трансформирането им в териториални отделения, считано от 01.06.2022 г. В тази връзка се предлага закриване на посочените прокуратури и разкриване на:

  • Териториално отделение в град Етрополе към Районна прокуратура – Ботевград;
  • Териториално отделение в град Пирдоп към Районна прокуратура – Елин Пелин;
  •  Териториално отделение в град Своге и Териториално отделение в град Сливница към Районна прокуратура – Костинброд и
  •  Териториално отделение в гр. Ихтиман към Районна прокуратура – Самоков.

В съдебните райони на районните прокуратури с териториални отделения ще бъдат включени административно териториалните граници на закритите районни прокуратури, както следва:

за Районна прокуратура Ботевград – общините Ботевград, Правец и Етрополе;

  •  за Районна прокуратура – Елин Пелин – общините Елин Пелин, Горна Малина, Пирдоп, Копривщица, Антон, Златица, Челопеч, Чавдар и Мирково;
  • за Районна прокуратура – Самоков – общините Самоков, Ихтиман, Костенец и Долна баня;

  • за Районна прокуратура – Костинброд – общините Костинброд, Годеч, Сливница, Драгоман, Божурище и Своге.

Предложеният за преструктуриране срок ще даде възможност за подготовка на изменения и допълнения на относимите към дейността на районните прокуратури вътрешно организационни актове. Съгласно чл. 30, ал. 2, т. 7 от ЗСВ, е необходимо предварително съгласуване на тези решения с министъра на правосъдието. С трансформирането на петте районни прокуратура ще завърши процесът на оптимизиране на районните прокуратура в страната, който започна през 2017 г. Поетапно, районните прокуратури бяха трансформирани в териториални отделения при прилагане на унифицирания модел, според който всички районни прокуратури  в една окръжна зона се обединят в една единствена районна прокуратура със седалище в областния град.

През 2020 г. Прокурорската колегия взе решение за прилагане на диференциран подход при оптимизиране структурата на районните прокуратури със седалища в град София и София-област. При него се съобразяват както валидните за всички районни прокуратури критерии – трайно много ниска или извънредно висока натовареност; ниски стойности на натовареност по показателя „досег със съда“, така и спецификите за прокуратурите със седалища в Софийска област – население на районите на действие на всяка районна прокуратура, брой общини, разстояние до областния център, специфични особености на района, кадрова обезпеченост, неколкократно проведени или прекратени процедури за избор на административни ръководители и прокурори, прекратени поради липса на кандидати и други.

Предходното предложение – от месец май 2021 г., за оптимизиране на районните прокуратури със седалище в София-област не бе съгласувано от министъра на правосъдието с мотиви за нецелесъобразност и необоснованост. С решение на Прокурорската колетия от месец ноември 2021 г. предложението е върнато на главния прокурор и на Прокуратурата на Република България за обсъждане становището на министъра на правосъдието и определяне на нов срок за преструктуриране и оптимизиране на районните прокуратури.

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд