Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи и. ф. административен ръководител на Районен съд – Карлово

15 февруари 2022 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, в изпълнение на решение на Колегията по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, определи Асима Вангелова-Петрова – административен ръководител – председател на Районен съд – Карлово, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Карлово, считано от 21.02.2022 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Решението е, във връзка с изтичащия мандат на съдия Асима Вангелова-Петрова като административен ръководител на Районен съд – Карлово.

Съдийската колегия на ВСС отложи разглеждането на предложението на Александър Ангелов – административен ръководител – председател на Софийския районен съд, за назначаване на Мария Дончева – съдия в Софийския районен съд, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на СРС. Разглеждането му се отлага до произнасянето на Комисията по атестирането и конкурсите със становище за притежаваните от съдия Дончева професионални качества.

Колегията указа на председателя на СРС, да проведе изслушване на кандидата за заместник-административен ръководител пред Общото събрание на съда, съгласно чл. 79, ал. 2, т. 3 от Закона за съдебната власт.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд