Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира двама магистрати, прие статут за несменяемост на един и повиши в ранг един съдия

15 февруари 2022 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, атестиране за придобиване статут на несменяемост на Ива Анастасиадис – съдия в Софийския районен съд, като прие комплексна оценка „много добра“. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ тя придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

На основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ Колегията проведе периодично атестиране на Чавдар Костов – съдия в Софийския районен съд, като прие комплексна оценка „много добра“.

С решение на Колегията на основавние чл. 234 от ЗСВ, е повишен Христо Георгиев – съдия в Районен съд – Пазарджик, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд