Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС одобри проект на Правила за провеждане на избори на членовете на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите

15 февруари 2022 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри проект на Правила за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите. С тях се прецизират текстове, стилистично и редакционно, като е уеднаквена употребата на използваната терминология в цялото съдържание на Правилата, включително и в съответствие с използваната в Закона за съдебната власт такава. Редуциран е броят на препратките към текстове от ЗСВ, което е предпоставка за изпълнение на уредената в чл. 9, ал. 1 от Закона за нормативните актове точност и яснота при формулиране на разпоредбите на нормативните актове. Премахнати са норми, които се дублират като съдържание и смисъл в различни раздели от Правилата. С цел спазване на хронологията на описания в Правилата процес и с оглед следване на логическата последователност на разпоредбите е изменено систематичното място на някои от тях. В проекта на новите Правила е предложена промяна по отношение на сроковете за отразяване от административните ръководители на избрания от магистрата начин на гласуване и за предоставяне от главния секретар на ВСС на всеки административен ръководител на талони за електронно гласуване (чл. 6 и чл. 11). Разделът за участие на обществеността и застъпниците в изборния процес е допълнен с правила относно участието на медиите, като с новия чл. 30 се дава детайлна уредба и на тяхното участие, както и начина на акредитацията им, което до момента бе изведено в нарочни указания.

На основание чл. 29б, ал. 1  от ЗСВ и с решение на Комисията по правни въпроси по протокол № 3/31.01.2022 г., проектът е публикуван на интернет сайта на ВСС и е изпратен на административните ръководители на органите на съдебната власт за представяне на предложения и становища. В определения срок – 11.02.2022 г., е постъпило становище от Районен съд – Девин, с което се изразява подкрепа за приемането им.

След проведеното днес обсъждане, Колегията предлага на Пленума на ВСС, на основание чл. 29б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, да приеме проекта на Правила за провеждане на избори на членове на ВСС от съдите, прокурорите и следователите.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд