Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС представи „Анализ за дейността на Специализираната прокуратура, на следствения отдел в Специализираната прокуратура и на Апелативната специализирана прокуратура за периода от 01.01.2012 г. – 31.12.2020 г.“

16 февруари 2022 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет представи днес пред журналисти „Анализ за дейността на Специализираната прокуратура, на следствения отдел в Специализираната прокуратура и на Апелативната специализирана прокуратура за периода от 01.01.2012 г. – 31.12.2020 г.“. Резюме на анализа презентира г-жа Калина Чапкънова – член на ВСС и говорител на Прокурорската колегия, като допълнителна информация дадоха представителите на Работната група, изготвила документа - Ваня Илиева и Паулина Недялкова – прокурори във Върховна касационна прокуратура, и Валентина Маджарова – административен ръководител на Специализираната прокуратура. В публичното представяне участваха членовете на Прокурорската колегия на ВСС, Зорница Таскова – прокурор във ВКП и Даниела Димитрова – заместник-административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура.

Коментирани бяха статистически данни във връзка с новообразуваните, наблюдавани и решени прокурорски преписки. Дейността по досъдебните производства бе представена отделно по три направления - организирана престъпност, престъпления против републиката и корупционни престъпления. По отношение на международното сътрудничество бяха цитирани предоставените от Евроджъст данни за регистрираните казуси по дела на Специализираната прокуратура, както и държавите до които са отправени искания по дела. Обърнато бе внимание на високата среднодневна натовареност на един прокурор и следовател в специализираните органи спрямо тези в окръжните прокуратури. Анализирана бе и дейността на Апелативната специализирана прокуратура, при която също се откроява тенденция за увеличение на броя на наблюдаваните и решени преписки, както и на делата на специален надзор.

Анализът показва, че за относително краткия период от създаването си, органите на специализираното правосъдие с висока степен на успеваемост реализират идеята на законодателя, заложена при тяхното създаване. Направен бе извод, че концепцията за концентриране на разследването по определени категории дела в един териториално и структурно обособен център, с цел ограничаване на евентуално негативно въздействие на местни зависимости, доказва своята адекватност към социалните реалности, като са постигнати специализация, професионализация и висока мотивация на магистратите. Доказателство за ефективността са увеличеният през годините обем на процесуално-следствените действия с участието на прокурор, високият процент на влезли в сила осъдителни съдебни актове, постановени по наблюдаваните от специализираната прокуратура дела, както и сравнително ниският и съотносим към отчитания общо за страната процент на оправдателните присъди. Според обобщените данни е налице 19-кратно увеличение на решените от Специализираната прокуратура преписки в периода 2012 – 2020 г., което е свързано със законодателни промени, многократно завишения брой жалби на граждани за престъпления от общ характер и увеличения брой преписки, образувани по самосезиране на прокурорите.

         В резултат на активната дейност на Специализираната прокуратура по международно-правно сътрудничество е нараснало доверието към работата на специализираните магистрати от страна на държавите членки на ЕС, както и на други държави. Някои от казусите, са сочени като пример за изключително добра практика на срещата на Съвета на министрите на правосъдието на ЕС. В следствие на тази оценка на 06.12.2021 г. Специализираната прокуратура е избрана за ръководител на Секретариата на Постоянната конференция на прокурорите, работещи по дела за организирана престъпност, с мандат от 4 години. Посочено бе, че благодарение дейността на прокурорите в Специализирана прокуратура през 2017 г. отпадна мониторингът на България по темата за организираната престъпност в Механизма за сътрудничество и проверка.

Според работната група изработеният прецизен и обективен анализ обоснова ефективността и ефикасността на специализираните органи на правосъдието и е доказателство за тяхната необходимост и развитие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд