Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет атестира 15 съдии и повиши 3-ма магистрати на място в по-горен ранг

19 април 2022 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на: Гюлфие Яхова – изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Благоевград, Иван Коев - съдия в Софийския градски съд; Светомир Бабаков – съдия в Районен съд – Асеновград; Станимир Ангелов – съдия в Районен съд – Добрич; Веселин Атанасов - съдия в Районен съд – Пловдив; Анна Димова-Йорданова – съдия в Районен съд – Велико Търново, като прие комплексни оценки от атестирането на магистратите „много добра“.

Съдийската колегия проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на: Димо Цолов – съдия в Районен съд – Варна,; Красимир Георгиев – съдия в Районен съд – Враца; Румен Стойнов – административен ръководител на Районен съд – Своге; Яни Гайдурлиев – съдия в Окръжен съд – Бургас; Иван Христов – и. ф. административен ръководител на Районен съд – Тополовград; Румяна Митева-Насева – съдия в Районен съд – Петрич, и прие комплексни оценки от тяхното атестирането „много добра“. На същото основание е проведено извънредно атестиране и на Пламен Тодоров – съдия в Районен съд – Кнежа, като е приета комплексна оценка „добра“.

На основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ е проведено атестиране за придобиване статут на несменяемост на Светослав Пиронев – съдия в Районен съд – Дупница; на Йоана Вангелова – съдия в Районен съд - Варна, Гергана Георгиева – съдия в Софийски районен съд, като са приети комплексни оценки от атестирането „много добра“.

Считано от датата на вземане на решението, съдиите Пиронев, Вангелова придобиват, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, статут на несменяемост.

Съдийската колегия повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, на място в по-горен ранг „съдия в АС“ - Валери Събев - съдия в Районен съд - Несебър, Силвия Николова – съдия в Софийски районен съд и Даниела Павлова – съдия в Районен съд - Варна, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд