Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет оптимизира щатната численост на Окръжна прокуратура - София

20 април 2022 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по предложение на административния ръководител на Окръжна прокуратура - София предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, да съкрати щатната численост на Специализираната прокуратура с 1 свободна длъжност „прокурор“ и да я разкрие в Окръжна прокуратура –София, считано от датата на вземане на решението. Мотив за така направеното предложение е големия обем работа на прокуратурата, включваща и извършване на постоянен мониторинг върху дейността на девет районни прокуратури, които предстоят да бъдат окрупнени, съгласно решение на Пленума на ВСС по протокол № 7/17.02.2022 г.

Предложението ще бъде внесено в заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено на 28.04.2022 г., за разглеждане и произнасяне.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд