Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решения за кадрови промени в Прокуратурата на Република България

20 април 2022 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отмени свои решения по Протокол № 12/07.04.2021 г, в т. 16.10.1; 16.10.2.; 16.13.1.; и 16.13.2., с които прие да бъде съкратена 1 заета щ. бр. за длъжност „съдебен деловодител“ в Окръжна прокуратура - София и да бъде разкрита 1 щ. бр. за длъжност „главен специалист-организационна дейност“ в Специализирана прокуратура, както и да бъдат съкратени 1 заета щ. бр. за длъжност „старши специалист КИ“ и 1 заета щ. бр. за длъжност „младши специалист КИ“ в Софийска градска прокуратура, като бъдат разкрити в Специализираната прокуратура. От вземането на решението на Прокурорската колегия до настоящия момент не са предприети действия по съкращаване на щатните бройки в СГП и ОП - София и назначаването на служители в Специализираната прокуратура.

Колегията реши да разкрие, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 2  щ. бр. за длъжност „съдебен деловодител“ в Националната следствена служба, тъй като след извършената реорганизация за осъществяване на деловодната дейност и документооборота с въвеждането на УИСС на ПРБ, работата е затруднена, поради възлагането на допълнителни задължения на служителите. Увеличението на щатната численост ще бъде финансово обезпечено за сметка на утвърдения бюджет на ПРБ за 2022 г.

Колегията съкрати 1 свободна щ. бр. за длъжност „експерт, връзки с обществеността“ в Специализираната прокуратура и разкри 1 щ. бр. за длъжност „началник отдел“ в щата на дирекция „Публична комуникация“ при Администрация на главния прокурор, където ще бъде обособен нов отдел, който ще осъществява и подпомага дейността по институционални и международни отношения. Разликата в размера на възнаграждението между двете длъжности ще бъде финансово обезпечено за сметка на утвърдения бюджет на ПРБ за 2022 г.

По предложение от административните ръководители, Колегията разкри 1 щ. бр. за длъжност „съдебен деловодител“ в Апелативна прокуратура - Велико Търново, 1 в Районна прокуратура – Кърджали, 2 за Районна прокуратура – Кюстендил, както и 1 щ. бр. „съдебен архивар“ за Окръжна прокуратура – Русе.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд