Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет разпредели средства за текущи ремонти по бюджетите на органи на съдебната власт за 2022 г.

28 април 2022 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет разпредели средства в общ размер на 3 000 000 лв. за текущи ремонти по бюджетите на органи на съдебната власт за 2022 г. От тях 2 528 989 лв. са предназначени за изпълнение на одобрени искания, подадени от административните ръководители на съдилищата, съгласно Правилата за планирането, осигуряването на средства и извършването на текущ ремонт на сградния фонд на съдебната власт, приети от ПВСС през 2019 г. Други 28 845 лв. са предвидени като резерв за осигуряване изпълнението на искания от председатели на съдилищата, за които е необходимо да бъдат предоставени допълнително документи, с цел комплектоване на преписките. Средствата за резерв, при възникнала необходимост и възможност за изпълнение на строително-монтажни работи са в размер на 24 678 лв.

Във връзка с извършване на текущи ремонти са извършени корекции по бюджетите на ВСС и 52 съдилища, като разходите за текущи ремонти са одобрени от Комисия „Управление на собствеността“ в началото на м. април 2022 г.

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд