Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ“ В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА

В „Държавен вестник“, бр. 1 от 3 януари 2023 г., е обнародвано решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 48/20.12.2022 г. за обявяване на конкурс за преместване и заемане на 17 (седемнадесет) длъжности „съдия“ в районните съдилища.

В 14-дневен срок от датата на обнародване на решението, до 17.01.2023 г. включително, кандидатите могат да подават заявления за участие в конкурса.

Заявленията и приложените към тях документи се подават: лично от кандидата или от писмено упълномощен негов представител в администрацията на Висшия съдебен съвет, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12; по електронен път с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес - vss@vss.justice.bg; чрез лицензиран пощенски оператор на официалния адрес на Висшия съдебен съвет (гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12). Заявления, подадени след срока, не се разглеждат. При подаване на заявлението по пощата определяща е датата на пощенското клеймо (датно клеймо) при изпращането. Кандидатите, подали документи по електронен път, следва да подпишат заявлението си за участие с квалифициран електронен подпис и да НЕ изпращат същите и на хартиен носител.

Необходимите за попълване образци, утвърдени с Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел Важно/Конкурсни процедури/Правила и образци на заявления, както и в раздела на конкурса. Съгласно изискванията на чл. 33, ал. 3, т. 3 от Наредба № 1/09.02.2017 г. към документите за участие кандидатите прилагат копие от 3 акта, избрани от тях, които следва да опишат в заявлението си.

Повече информация за конкурса може да намерите в съответния раздел на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, както и на телефони: 02/9304334 и 02/9304329, отдел „Конкурси на съдии“, дирекция „Конкурси на магистрати“.

Забележка: Кандидатите следва да имат предвид, че при  публикуване на обявата в броя на в. Труд от 03.01.2023 г., е допусната техническа грешка от редакционния и предпечатния екип на ежедневника, като на стр. 20 вместо дата 03.01.2023 г. е отпечатана дата 30.12.2022 г.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд