Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи нов заместник-председател на Административен съд – Добрич

21.03.2023 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Теодора Андонова-Милева от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Административен съд – Добрич, считано от 01.04.2023 г. и на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, я преназначи на длъжност „съдия“ в Административен съд – Добрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

На основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 2 и чл. 169, ал. 2 от ЗСВ, Колегията назначи Любомир Генов – съдия в Районен съд – Добрич на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Административен съд – Добрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. Колегията възложи на съдията да довърши започнатите с негово участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд