Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС възобнови административното производство за назначаване на съдия в Окръжен съд – Добрич

 

21.03.2023 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) възстанови, на основание чл. 301 от АПК, Деница Петкова от „съдия“ в Окръжен съд – Добрич – търговска колегия в длъжност „съдия“ в Районен съд – Добрич, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение на ВАС.

Промяната е във връзка с влязло в сила решение № 2832 от 17.03.2023 г. по административно дело № 9303/2022 г. по описа на Върховния административен съд.

С него ВАС отменя решението по т. 14. 4 и т. 14. 22. 61 по протокол № 33 от 20.09.2022 год. на СК на ВСС за назначаването на съдия Петкова и връща преписката на СК на ВСС за продължаване на процедурата по назначаване на следващия по ред кандидат, който отговаря на изискванията заемане на длъжността.

Колегията възобнови, на основание чл. 99, ал. 1, т. 2 от АПК, административното производство по отношение на Светослав Тодоров – съдия в Окръжен съд – Русе, назначен, на основание чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 41/01.11.2022 г., при отправено от страната в производството искане за повишаване в длъжност, като му дава възможност да постъпи като съдия в Окръжен съд – Добрич.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд