Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри разчетите по бюджетната прогноза на съдебната власт за периода 2024-2026 г.

27 март 2023 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри разчетите по бюджетната прогноза на съдебната власт за периода 2024-2026 г. и приложенията към нея, в изпълнение на Решение на Министерски съвет № 70 от 27.01.2023 г. за бюджетната процедура за 2024 г. Одобрените разчети и приложенията към тях ще бъдат изпратени в Министерството на финансите, в изпълнение на т. 2.1.5 от Решение на Министерски съвет № 70 от 27.01.2023 г. за бюджетната процедура за 2024 г. В изпълнение на решението на Пленума на ВСС, тригодишната бюджетна прогноза на съдебната власт за периода 2024 – 2026 г. ще бъде предоставена и на Министъра на правосъдието, за подпомагане изготвянето на проектобюджета на съдебната власт за 2024 г.

Предвид изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт през 2022 г. и реализираното преизпълнение, се предлага размерът на приходите за следващите три години да остане като утвърденият размер за 2022 г. със Закона за държавния бюджет на Република България, а именно за всяка една година от прогнозния период да e в размер на 95 млн лв.

Разходите са разработени като за база е използван бюджетът на съдебната власт за 2022 г. с предвидена актуализация на заплатите с 30%, 20 % от които са предвидени за 2023 г. и 10 % за 2024 г., като за следващите две години – 2025 г. и 2026 г. увеличението е предвидено с 10 %, на разходите за издръжка с 16,9 % (размерът на годишната инфлация за 2022 г.) и предложенията на органите на съдебната власт.

Бюджетната прогноза за периода е разработена на база заета численост към 31.01.2023 г. като са използвани данните от органите на съдебната власт.

Планираните разходи на съдебната власт по години са:

За 2024 г. – 1 325,0 млн. лв; за 2025 г. – 1 395,1 млн. лв и за 2026 г. – 1 481,3 млн. лв.

Съгласно чл. 233, ал. 6, изр. първо от ЗСВ по бюджетите на ВКС, ВАС и съдилищата са предвидени средства за допълнителни възнаграждения на магистратите в органите на съдебната власт като първата група включва изключително и високо натоварени съдилища, а втората включва средно и ниско натоварени.

Относно данните за Прокуратурата на Репулика България, разходите за заплати са както следва – за 2024 г. – 806,3 млн. лв, за 2025 г. – 886,9 млн. лв и за 2026 г. – 975,6 млн. лв.

Капиталовите разходи разчетени по години, са както следва: 2024 г. – 97,1 млн. лв., 2025 г. – 66,7 млн. лв. и 2026 г. – 36,6 млн. лв. За всяка от следващите три години е планиран резерв за неотложни и непредвидени нужди по 900 хил. лв.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд