Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПОКАНА
Ръководството на Районен съд - Исперих отправя покана до всички съдии от районните съдилища в страната, които желаят да бъдат командировани в Районен съд-Исперих да подадат писмена молба до Адм.ръководител-Председателя на Районен съд - Исперих за командироване.
Уведомяваме магистратите, че необходимостта от командироване е до приключване на обявения конкурс за първоначално назначаване и заемане на длъжността „съдия“ в районните съдилища, съгласно решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №48/20.12.2022г., обн. в ДВ бр.9/27-01.2023г.
За допълнителна информация може да се свържете с Адм.ръководител-Председателя на съда - Елица Бояджиева-Георгиева на телефон - 08431 /20-15.
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд