Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши в ранг един съдия и атестира шестима, от които един придоби статут на несменяемост

26  септември 2023 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет уважи възраженията срещу изготвени комплексни оценки от извънредно атестиране на Мила Колева – съдия в Окръжен съд – Варна и Йордан Димов – съдия в Окръжен съд – Шумен. На основание чл. 196, ал. 1, т. 4 във вр. с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, колегията проведе извънредно атестиране и прие, на основание чл. 205, ал. 4, т. 1 от ЗСВ, комплексна оценка и за двамата съдии „много добра“ – 100 точки.

Колегията  проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Георги Георгиев – административен ръководител – председател на Районен съд – Тутракан и на Велина Пенева – съдия в Районен съд – Стара Загора, като прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „много добра“  и за двамата магистрати.

На основание чл. 196, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно е атестиран Владимир Ковачев – съдия в Окръжен съд – Благоевград, като на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексната оценка на съдията е „много добра“.  

Колегията проведе атестиране и прие комплексна оценка “много добра” за Емилия Александрова – съдия в Софийския градски съд. Тя придобива статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

На основание чл. 234 от ЗСВ, Христо Христов – съдия в Районен съд – Габрово, е повишен в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд