Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира съдия и повиши в ранг магистрат

3 октомври 2023 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет уважи възражението на Димитър Мирчев – съдия в Софийския градски съд, срещу изготвената му комплексна оценка от периодично атестиране. На основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт, колегията проведе периодично атестиране на съдия Мирчев, като прие комплексна оценка „много добра“ – 99 точки.

На основание чл. 234 от ЗСВ, колегията повиши Адриан Янев – съдия в Районен съд – Перник, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд