Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира седем съдии и освободи съдия от Окръжен съд – Стара Загора, поради подадена оставка

7 ноември 2023 година

 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша, на основание чл. 205, ал. 2 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), Красимир Сотиров – съдия в Софийски градски съд, във връзка с негово възражение срещу определената му комплексна оценка от 95 точки от атестиране за придобиване на статут на несменяемост. Колегията уважи частично възражението, проведе атестиране за придобиване на статут на несменяемост на съдия Сотиров и прие комплексна оценка „много добра“ – 97 точки. Красимир Сотиров придоби статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

На посоченото основание бе изслушана и Виолета Йовчева – съдия в Софийски градски съд, която възрази срещу определената ѝ комплексна оценка от 97 точки от извънредно атестиране. Колегията уважи частично възражението, проведе на основание чл. 196, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на съдия Йовчева и прие комплексна оценка „много добра“ – 98 точки.

Извънредно атестиране е проведено също на Татяна Коцева – съдиs в Административен съд – Враца, на Таня Димитрова-Стоянована - съдия в Административен съд - Варна, на Владимир Николов и на Георги Тафров – съдии в Административен съд – София-град, както и на Пламен Петков – и. ф. „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – София, като са приети комплексни оценки „много добра“.

Колегията повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Димитър Мирчев – съдия в СГС, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия на ВСС освободи, на основание чл. 160 във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – подадена оставка, Красимир Рачев от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Стара Загора, считано от 25.11.2023 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд