Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС утвърди конспект с въпроси по Кодекса за етично поведение на българските съдии

7 ноември 2023 година

 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 7, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1/09.02.2017 г. и във връзка със ЗИД на ЗСВ, обнародван в Държавен вестник, бр. 84 от 06.10.2023 г., утвърди Конспект с въпроси по Кодекса за етично поведение на българските съдии (КЕПБС). Конспектът съдържа 15 въпроси свързани с нормативната уредба и правомощията на Комисията по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС и на съответните комисии в съдилищата, приложното поле на КЕПБС, същността, съдържанието и прилагането на основните етични принципи, правилата за етично поведение и контролът по тяхното спазване, нарушенията на Кодекса, като основания за ангажиране на дисциплинарна отговорност.

Утвърденият конспект ще бъде публикуван на интернет страницата на ВСС.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд