Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС повиши в ранг един прокурор, а четирима магистрати придобиха статут на несменяемост

8  ноември 2023 година

Прокурорската колегия на ВСС атестира, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, и прие комплексна оценка „много добра“, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, за Даниела Тепавичарова, Антон Ценов и Андрей Костов –– прокурори в Софийска районна прокуратура, както и за Диана Господинова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Варна. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, магистратите придобиват статут на несменяемост. Решенията влизат в сила, считано от датата на вземането им.

Колегията повиши на основание чл. 234 от ЗСВ, Стефка Георгиева – заместник-административен ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Добрич, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд