Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС не прие предложението на Министерство на финансите за намаляване проектобюджета на съдебната власт за 2024 г. и предлага електронна система за случайно разпределение на делата да се финансира от републиканския бюджет

9 ноември 2023 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ПВСС) проведе заседание, във връзка с получено на 06.11.2023 г.  писмо от Министерство на финансите (МФ), с което се изискват актуализирани разчети по проекта на бюджет на съдебната власт за 2024 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2025 г. и 2026 г. Предложението на МФ по проектобюджета на съдебната власт за следващата година е със 132,2 млн. лв. по-малко от утвърдения от ПВСС проект на бюджет.

Пленумът на Висшия съдебен съвет заявява, че поддържа своето решение по протокол № 23/12.09.2023 г., с което са утвърдени параметрите по проекта на бюджет на съдебната власт за 2024 г. и актуализираните бюджетни прогнози за следващите две години. Отправено е предложение до министъра на финансите средствата в размер на 1 938,8 хил. лв. за изпълнение на инвестиция С10.15 „Подкрепа на въвеждането на задължителна съдебна медиация“, включена в Националния план за възстановяване и устойчивост и средствата в размер на 1000,0 хил. лв. за електронна система за случайно разпределение на делата, да бъдат отпуснати целево по бюджета на съдебната власт за 2024 г., непосредствено след приемането на ЗДБРБ за 2024 г.

 

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд