Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
136 КАНДИДАТИ СЕ ЯВИХА НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ И ЗАЕМАНЕ НА 10 ДЛЪЖНОСТИ „ПРОКУРОР“ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ

11 ноември 2023 година

Днес, 11 ноември 2023 г. в аудитория № 292 на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се провежда писмения изпит по обявения, с решение на Прокурорската колегия на ВСС по Протокол № 28/26.07.2023 г. (обн. ДВ, бр. 66/01.08.2023 г.), конкурс за заемане на 10 длъжности „прокурор“ в 8 окръжни прокуратури.

На писмения изпит се явиха 136 кандидати от общо 186 допуснати до участие в конкурса.

В 09.00 ч., в зала № 292, в присъствието на членовете на конкурсната комисия и на кандидатите, се изтегли казуса по наказателноправни науки, както и теста по Право на Европейския съюз в областта на правата на човека, които кандидатите ще решават.

Писменият изпит започна в 10.04 часа продължава 5 астрономически часа, като в тях не се включва времето за прочитане и раздаване на казуса и теста.

Кандидатите, получили оценка не по-ниска от много добър „4,50“, както на казуса, така и на теста, ще бъдат допуснати до устен изпит.

Резултатите от писмения изпит ще бъдат обявени на общодостъпно място в сградата на Висшия съдебен съвет и на интернет страницата на ВСС в тридневен срок от подписването на протокола от комисията.

Пожелаваме успех на всички кандидати!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд