Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ

2 февруари 2024 година

Решенията на Съдийската и Прокурорската колегии на ВСС, изпълняващи функциите съответно на Висш съдийски съвет и Висш прокурорски съвет, за обявяване на конкурсите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи са обнародвани в брой 10 на „Държавен вестник“ от 02.02.2024 г.

В 14-дневен срок от датата на обнародване на обявата до 16.02.2024 г., включително, кандидатите подават писмено заявление по образец за участие в съответния конкурс със следните приложения:

1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право"; завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система;

3. нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

4. медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;

5. нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 от ЗСВ за длъжността;

6. декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ, по образец;

7. попълнен въпросник по образец, изготвен от съответната колегия на Висшия съдебен съвет, във връзка с притежаваните от кандидата нравствени качества;

8. мотивационно писмо;

9. други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества,

Документите се подават:

-    лично от кандидата или от писмено упълномощен негов представител в администрацията на Висшия съдебен съвет, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12;

-    по електронен път с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес - vss@vss.justice.bg;

-    чрез лицензиран пощенски оператор на официалния адрес на Висшия съдебен съвет (гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12).

Заявления, подадени след горепосочения срок, не се разглеждат. При подаване на заявлението по пощата, определяща е датата на пощенското клеймо (датно клеймо) при изпращането. Чрез известието за доставяне (обратната разписка) кандидатите ще получат информация, че документите им са входирани в деловодството на Висшия съдебен съвет. Участниците, подали документи по пощата или електронно ще бъдат уведомени за входящия си номер, по всеки един от конкурсите, при публикуване на списъците за допустимостта, по реда на чл. 182, ал. 2 от ЗСВ. Кандидатите, подали документи по електронен път, следва да подпишат заявлението си за участие, както и документите по т. 1, т. 6, т. 7 и т. 8,  с квалифициран електронен подпис и да НЕ изпращат целия комплект документи и на хартиен носител.

При участие в повече от един от обявените конкурси за младши магистрати, кандидатите следва да представят пълен комплект с документи за всеки един от тях. Дипломата за завършено висше образование по специалността „Право", удостоверението за придобита юридическа правоспособност и трудова/служебна и/или осигурителна книжка, които изискват нотариална заверка, следва да бъдат представени с оригиналните заверки при участие в един от обявените конкурси, а в случай на участие в повече от един се представя копие на същите за всеки следващ конкурс.

В заявлението за участие в конкурса кандидатите следва да посочат актуален ТЕЛЕФОН за контакт, както и ИМЕЙЛ АДРЕС, с оглед необходимостта от обратна връзка с тях, в случай на нередовни или непълни документи в хода на проверката.

Допълнителна информация, както и образци на документи, ще намерите на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, раздел „Важно/ Конкурсни процедури/ Конкурси за младши съдии, младши прокурори и младши следователи“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд