Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия, изпълняваща функциите на ВСС, поощри и освободи Теменужка Симеонова от длъжността „съдия“ в СГС, поради пенсиониране

6 февруари 2024 година

Съдийската колегия, изпълняваща функциите на Висш съдебен съвет съгласно § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), поощри на основание чл. 304, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Теменужка Симеонова – съдия в Софийски градски съд, с отличие „Личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1500 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за награждаване на съдия Симеонова е направено от Алексей Трифонов – административен ръководител – председател на СГС. В представеното Становище на Комисията по професионална етика към СГС, е посочено, че поведението на Теменужка Симеонова е съобразено с повишените стандарти за магистратите, тя се ползва с авторитет сред съдиите и съдебните служители, а при изпълнение на служебната си дейност е прецизна, дисциплинирана и се ръководи от вътрешното си убеждение и закона.

На основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, колегията освободи Теменужка Симеонова от заеманата длъжност „съдия“ в СГС, считано от 13.02.2024 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд