Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия, изпълняваща функциите на ВСС, поощри и освободи полк. Ванко Ангелов от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Военен съд – София

6 февруари 2024 година

Съдийската колегия, изпълняваща функциите на Висш съдебен съвет съгласно § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), поощри на основание чл. 304, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, полк. Ванко Ангелов – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Военен съд – София, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1500 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за награждаване на полк. Ангелов е направено от полк. Мадлен Димитрова – и. ф. административен ръководител – председател на Военен съд – София. Тя се аргументира с придобития от полк. Ангелов над 38 г. общ юридически стаж, от които над 35 г. като магистрат. С решение на СК на ВСС полк. Ангелов е поощрен с отличие „служебна благодарност и грамота“ за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения. Посочен е приносът му за реформиране на Военен съд – София и за укрепване на неговия престиж. Обърнато е внимание на професионализма и безпристрастността, с които осъществява правораздавателната дейност, както и на изградения личен авторитет.

Колегията освободи на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, полк. Ванко Ангелов от заеманата длъжност „съдия“ във Военен съд – София, считано от 16.02.2024 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд