Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия, изпълняваща функциите на ВСС, атестира 7 съдии и повиши в ранг двама магистрати

6 февруари 2024 година

Съдийската колегия, изпълняваща функциите на Висш съдебен съвет съгласно § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. ДВ, бр. 106/22.12.2023 г.), проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Пламена Събева – съдия в Районен съд – Бургас, на Венелин Николаев – съдия в Районен съд – Плевен, на Асен Цветанов – председател на Районен съд – Раднево, на Тоско Ангелов – съдия в Районен съд – Пловдив,  и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от тяхното атестиране „много добра“.

Колегията проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Десислава Попколева - съдия в

Софийския градски съд, като на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, прие комплексна оценка от атестирането „много добра“.

На основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ е проведено атестиране за придобиване статут на несменяемост на Марина Мавродиева - съдия в Районен съд – Бургас, на Силвия Даскалова – съдия в Районен съд - Плевен. Колегията прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексни оценки “много добра”, като съдиите придобиват статут на несменяемост, считано от вземане на решението.

На основание чл. 234 от ЗСВ, Цветелина Цонева – Кондова – съдия в Районен съд – Горна Оряховица е повишена на място в по-горен ранг „съдия в АС“, а Калин Иванов – съдия в Районен съд – Монтана, на място в по-горен ранг „съдия в ОС, считано от датата на вземане на решението

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд