Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия, изпълняваща функциите на ВСС, обяви втори резервен член на конкурсната комисия за повишаване в длъжност „съдия“ във ВАС

6 февруари 2024 година

Съдийската колегия, изпълняваща функциите на Висш съдебен съвет съгласно § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. ДВ, бр. 106/22.12.2023 г.), обяви Севдалина Червенкова-Минкова – съдия във Върховен административен съд, за втори резервен член, със статут на действащ съдия, на конкурсната комисия за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховен административен съд. Тя е определена, на основание чл. 189, ал. 5, т. 5 от ЗСВ, във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 7, и § 6 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г., чрез жребий от Пленума на Върховния административен съд.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд