Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия, изпълняваща функциите на Висш прокурорски съвет, оптимизира щатната численост за съдебни служители в ПРБ

7 февруари 2024 година

 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр.106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, по предложение от и. ф. главния прокурор, оптимизира щатната численост за съдебни служители в Прокуратурата на Република България. На основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ е съкратена 1 свободна щ. бр. за длъжност „пазач, невъоръжена охрана/пропускар“ в АГП и съответно е разкрита 1 щ. бр. за длъжност „експерт, обществени поръчки“ в Софийска градска прокуратура. Колегията даде съгласие за трансформиране на 1 щ. бр. за длъжност „младши специалист“ в 1 щ. бр. за длъжност „младши експерт“ в звено „Служители по чл. 26, ал. 2 от ПАПРБ“, в Националната следствена служба, както и на 1 щ. бр. за длъжност „домакин“ в 1 щ. бр. за длъжност „старши специалист-домакин“ в Окръжна прокуратура – Габрово.

 Необходимите средства за възнаграждението на новоразкритата щатна бройка в НСлС, както и за трансформираните щатни бройки ще бъдат финансово обезпечени за сметка на проектобюджета на ПРБ за 2024 г.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд