Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия, изпълняваща функциите на Висш прокурорски съвет, указа на административния ръководител на СГП да отстрани нередовности в предложение за продължаване на дисциплинарно производство

7 февруари 2024 година

 

Прокурорската колегия, която на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, указа на основание чл. 316, ал. 2 от Закона за съдебната власт, на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, че в едноседмичен срок от получаване на съобщението, следва да отстрани нередовностите в направеното предложение. Поискано е уточняване предмета на образуваното дисциплинарно производство срещу Стефан Христов – прокурор в Софийска градска прокуратура, респективно – на производството, чието продължаване се иска с внесеното предложение, както и да се мотивира необходимостта от налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2, 3, 4 или 6 от ЗСВ, като се посочат обстоятелствата водещи до определяне на предложеното дисциплинарно наказание.

Административният ръководител на СГП ще бъде уведомен, че при неизпълнение в срок на дадените указания искането ще бъде оставено без разглеждане.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд