Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС, изпълняваща функциите на Висш прокурорски съвет, отмени наложеното дисциплинарно наказание на Даниел Димитров – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура - Добрич

7 февруари 2024 година

 

Прокурорската колегия, която на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, на основание чл. 314, ал. 4 от Закона за съдебната власт, отмени наложеното със заповед № РД-08-14/11.12.2023 г. на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Добрич дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“, на Даниел Димитров – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Добрич.

Заповедта на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Добрич, ведно с решението на прокурорската колегия, ще бъдат приложени към кадровото дело на следователя.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд