Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ВРЕМЕННИ ПРАВИЛА за организация на дейността на Прокурорската колегия, която на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (обн. ДВ, бр. 106/22.12.2023 г.) изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет и на нейната администрация (приети с решение на Прокурорската колегия, която на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ изпълнява функциите на Висшия прокурорски съвет по протокол № 12 от 20.03.2024 г.)

ПРАВИЛА за организацията и дейността на комисиите по професионална етика в системата на Прокуратурата на Република България (приети с решение на Прокурорската колегия по протокол № 14/03.04.2024 г.)

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организация на работата с предложения и сигнали, които постъпват в Прокурорската колегия, която на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (обн. ДВ, бр. 106/22.12.2023 г.) изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет (приети с решение на Прокурорската колегия по протокол № 14/03.04.2024 г.)

ПРАВИЛА за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на прокурори и следователи (приети с решение на Прокурорската колегия по протокол № 16/17.04.2024 г.)

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за дисциплинарната дейност на Прокурорската колегия, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ, изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет

ПРАВИЛНИК за администрацията на Прокуратурата на Република България (ПАПРБ) Издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 106 от 10.12.2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 26.07.2016 г., бр. 12 от 6.02.2018 г., изм., бр. 33 от 17.04.2018 г., изм. и доп., бр. 2 от 6.01.2023 г., изм., бр. 82 от 29.09.2023 г., изм. и доп., бр. 45 от 28.05.2024 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд