Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, избра Ангел Байрактарски за административен ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Кюстендил

10 юли 2024 година

 

Прокурорската колегия, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, избра единодушно Ангел Байрактарски за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Кюстендил.

Прокурор Байрактарски има над 31 години юридически стаж. Неговата професионалната кариера започва като „младши съдия“ в Окръжен съд - Кюстендил на 03.08.1992 г. Преназначен е на длъжност „съдия“ в Районен съд – Кюстендил на 04.01.1993 г., а от 15.11.1995 г. е назначен на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Кюстендил, която заема до 04.04.1999 г. С решение на ВСС по протокол № 18/10.05.2000 г. е назначен на длъжност  „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Кюстендил, считано от 17.05.2000 г.  С решение на ПК на ВСС по протокол № 53/17.12.2009 г. е назначен на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Кюстендил, която изпълнява и до настоящия момент.

Пред членовете на Прокурорската колегия той изложи вижданията си за развитието и управлението на Окръжна прокуратура – Кюстендил, като сподели личната си мотивация, свързана с получената подкрепа и доверие от неговите колеги, натрупания професионален и управленски опит. Кандидатът определи като основна задача запазване на достигнатото и надграждане на резултатите в дейността на органа. Според него са налице обективни предпоставки за постигане на високи резултати.

Прокурор Байрактарски представи анализ, изводи и заключения за състоянието на прокуратурата, набеляза цели за развитие и мерки за тяхното достигане. Според него те следва да бъдат насочени към постигане на максимална ефективност на прокурорската дейност, учестяване на контактите с разследващите органи на МВР, екипна работа, поддържане на добра работна среда. Той посочи мерки по отношение на досъдебната и съдебната фаза, на гражданскосъдебния и административносъдебния надзор, упражняването на ефективна контролно-ревизионна дейност спрямо РП – Кюстендил, усъвършенстване на управлението, подобряване на публичния образ, повишаване правната култура на гражданите и постигане на по-високо общественото доверие.

Кандидатурата на прокурор Байрактарски бе подкрепена от членовете на Прокурорската колегия Калина Чапкънова, Гергана Мутафова, Светлана Бошнакова и Евгени Иванов, които се аргументираха с представянето на неговата визия за управление и развитие на органа, предложените мерки за надграждане на постигнатите високи резултати и успехи в прокурорската дейност, показания професионален подход и разбиране към работата. Обърнато бе внимание на неговия безспорен авторитет сред колегите му, доброто познаване на особеностите и предизвикателствата в съдебния район, като гаранция за успешен мандат. Госпожа Бошнакова сподели лични впечатления, като акцентира върху лидерските и организационни качества на прокурор Байрактарски, неговите виждания за екипна работа с разследващите органи на МВР, прилагането на възможностите за поощряване на магистратите и активната му дейност като говорител на Окръжна прокуратура – Кюстендил.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд