Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, определи нови щатни длъжности за заместник-административни ръководители на ОП – Плевен, РП – Плевен и РП – Костинброд, чрез оптимизиране щатната численост на органите

10 юли 2024 година

Прокурорската колегия, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ, бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет,  определи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, четвърта щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Плевен чрез трансформиране на една свободна длъжност „следовател“ от щата на органа в щатна длъжност за заместник-административен ръководител, считано от датата на вземане на решението. На основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, на нея е преназначен Пламен Петков – прокурор в Районна прокуратура – Плевен, считано от датата на встъпване в длъжност.

Също от днес, е определена четвърта щатна длъжност за заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Плевен, чрез трансформиране на една свободна длъжност „прокурор“ в органа.  Считано от датата на встъпване в длъжност, на нея е назначена Лиляна Станчева – прокурор в Районна прокуратура – Добрич.

В Районна прокуратура – Костинброд е определена трета щатна длъжност за заместник на административния ръководител чрез трансформиране на една свободна длъжност „прокурор“ от щата на органа, считано от датата на встъпване на Робертино Тодоров – прокурор в Районна прокуратура – Костинброд, като заместник-районен прокурор. От същата дата той е назначен на новоразкритата длъжност.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд