Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, преназначи магистрат по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ и остави без уважение молба за откриване на процедура за преназначаване от РП – Добрич в РП - Варна

10 юли 2024 година

 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, закри една щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Бургас и разкри една щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Ловеч, считано от датата на встъпване в длъжност на преназначения магистрат. От 01.08.2024 г. Радина Данаилова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, е преназначена в Районна прокуратура – Ловеч с място на работа – съдебния район на органа. 

С решение от днес, колегията остави без уважение молбата от Валерия Златева – прокурор в Районна прокуратура – Добрич, за откриване на процедура по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ и преназначаването ѝ от Райнна прокуратура – Добреч в Районна прокуратура – Варна.

Решенията на Прокурорската колегия могат да се обжалват пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването им.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд