Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, поощри Цвятко Камбуров - завеждащ следствен отдел в Окръжна прокуратура – Плевен, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда

10 юли 2024 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а“ и ал. 3, т. 1, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Цвятко Камбуров – завеждащ следствен отдел в Окръжна прокуратура – Плевен, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1500 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Колегията освободи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Цвятко Камбуров от заеманата длъжност „завеждащ Окръжен следствен отдел“ в Окръжна прокуратура – Плевен, както и от длъжността „следовател“, считано от 05.08.2024 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд