Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на ВПС, делегира правомощия на Комисия „Управление на собствеността“ по управление на сградния фонд и изрази становища във връзка с имоти на съдебната власт

10 юли 2024 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, делегира на Комисия „Управление на собствеността“, в състав не по-малко от двама нейни членове в периода, когато не се провеждат заседания на колегията, правомощие да приема решения, свързани с организиране управлението, ползването, поддръжката и разпореждането със сградния фонд за нуждите на Прокурорската колегия и органите от системата на ПРБ. Делегираните права са за периода след последното заседание на колегията през м. юли т. г. до първото ѝ заседание през м. септември 2024 г., когато следва да бъде предоставена информация за приетите решения.

Днес, Прокурорската колегията прие решение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, за средно и ниско напрежение“ за обектите на съдебната власт, предоставени в управление на Съдийската колегия, които се използват само от структури на прокуратурата и имат съответна точка на достъп. Решението ще бъде изпратено на и. ф. главния прокурор, на разпореждане.

Изразени са и положителни становища във връзка с решения на Съдийската колегия за упълномощаване на представляващия Съдийската колегия за предприемане на действия по придобиване на имоти за органи на прокуратурата. Подкрепено е започване на процедура по Закона за държавната собственост за безвъзмездно предоставяне на части от имот – публична държавна собственост в гр. Габрово, от Министерство на правосъдието и Министерство на вътрешните работи, поради отпаднала необходимост, в управление на Съдийската колегия, за нуждите на Окръжна прокуратура – Габрово. Положително становище е изразено във връзка с отправянето на искане до председателя на Общински съвет – Варна и кмета на Община Варна за обявяване на имот – публична държавна собственост, находящ се на ул. „Алеко Константинов“ № 2, за имот – частна собственост и придобиването чрез акт за дарение от Съдийската колегия, за нуждите на Районна прокуратура – Варна. Към момента имота е предоставен за безвъзмездно ползване от прокуратурата, по силата на договор между ВСС и Община Варна.

Изразено е положително становище за предприемане на действия от Съдийската колегия за започване на процедура за отнемане от Министерство на земеделието и храните, поради отпаднала необходимост, на поземлен имот в гр. Батак, в който е разположена Учебната база „Цигов чарк“, стопанисвана от Прокуратурата на Република България.

Прокурорската колегия прие за сведение и решения на Съдийската колегия и нейната ресорна комисия „Управление на собствеността“, във връзка с приети указания за отдаване под наем на ведомствени жилища; подмяна на метални ограждения на централното стълбище пред сградата на Съдебна палата – София, както и на входна врата на Съдебната палата в гр. Ловеч. Прокурорската колегия е информирана за предстоящо прекратяване на договори и сключване на нов договор с кмета на Община Гълъбово, във връзка с ползване на административна сграда за нуждите на Районен съд – Гълъбово и Териториално отделение – Гълъбово към Районна прокуратура – Стара Загора. Предоставена е и информация за възложеното на председателя на ВКС стопанисване на имот в к.к. „Чайка“, гр. Варна.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд