Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, актуализира възнагражденията на членовете на конкурсните комисии

10 юли 2024 година

 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, определи възнаграждение на редовен член на конкурсна комисия за провеждане на конкурс за младши прокурори и младши следователи и за първоначално назначаване на длъжност „прокурор“ или „следовател“, и на редовен член на изпитна комисия в края на обучението на младшите прокурори и младшите следователи в Националния институт на правосъдието, както следва:

- за провеждане на писмен изпит – 350 лв.;

- за проверена и оценена писмена работа – 50 лв. и

- за устно изпитан и оценен кандидат – 20 лв.

Колегията определи и възнаграждения за редовен член на конкурсна комисия за провеждане на конкурс за преместване или повишаване в длъжност „прокурор“ или „следовател“.  За проведен и оценен по реда на чл. 40а от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати за избор на административни ръководител в органите на съдебната власт , кандидат -  50 лв, а за проверен и оценен кандидат по реда на чл. 39, ал. 4 от Наредба № 1/09.02.2017 г., във връзка с чл. 189, ал. 4 от ЗСВ – 40 лева.

Последното изменение и допълнение на възнагражденията на конкурсните комисии е извършено през 2017 г.

Решението на Прокурорската колегия ще бъде изпратено на Комисия "Бюджет и финанси" към Съдийската колегия на ВСС. 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд