Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
19 март 2015 година

Висшият съдебен съвет с 17 гласа „за”, 1 „против” и 4 „въздържал се” избра полк. Веселин Стоев за административен ръководител на Военно-апелативна прокуратура.
Полковник Стоев има над 22 години стаж в съдебната система Започва професионалната си кариера като военен следовател във Военно-окръжна прокуратура – гр. София. В периода 2002-2004г. е заместник –военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – гр. София, а от 02.06.2004г. е неин административен ръководител. От 2005г. е заместник-военно-апелативен прокурор на Военно-апелативна прокуратура.
В Концепцията си полк. Стоев определя като приоритетна цел утвърждаването на Военно-апелативната прокуратура като основно контролно и методическо звено спрямо военно-окръжните прокуратури. Според него допълнителни ресурси за подобряване работата по преписките и делата има в инстанционния и текущ контрол, а способите са: участие на въззивния прокурор в планиране на разследванията; проверка на събрания доказателствен материал по време на досъдебното производство и даване на писмени указания за събиране на нови доказателства по отношение на правната квалификация на деянието; определяне хода на разследването; провеждане на съвместни срещи с първоинстнционния прокурор и разследващия орган; постоянни проверки в електронния регистър за срочността на разследване. Предвижда се активизиране и подобряване на контролно-ревизионната дейност; създаване на организация за оптимално разгръщане на способите на военно-окръжните прокуратури в борбата с престъпността съобразно ново утвърдената им структура и специалната им компетентност. Сред предлаганите мерки са активното участие на първоинстанционния прокурор в извършване на проверките при събиране на данни за евентуално извършвано престъпление от общ характер, ангажиране на ресурса от военни следователи, перманентен контрол на наблюдаващия прокурор над разследващия орган по време на разследването и даване на писмени указания, въвеждане на екипен принцип на работа по дела взети на специален надзор и такива засягащи особено значими обществени интереси, предвиждане на възможност за участие на повече от един наблюдаващ прокурор и тясно взаимодействие с регионалните служби „Военна полиция”. 
Другите приоритетни цели са насочени към повишаване взаимодействието с административните ръководители на военно-окръжните прокуратури, намаляване на върнатите от съда дела и на оправдателните присъди посредством анализ на причините и обобщаване съдебната практика на ВКС, активизиране на работата по приоритетни направления – дела за корупция и организирани престъпни групи, изграждане на ефективна система на поощрения и наказания, повишаване професионалната подготовка на военните магистрати и администрацията включително чрез разработване на методика за оценка на нуждите от обучение, справедлива натовареност на военните магистрати и стриктно спазване на принципа на случайното разпределение на делата, спазване на принципа за публичност и отчетност, осигуряване на независимост в работата на военните прокурори и следователи.
Въпроси към кандидата зададоха членовете на ВСС Галя Георгиева, Васил Петров, Румен Боев и Соня Найденова относно мерките за подобряване взаимодействието с „Военна полиция”, необходимостта от проверка на продажбата на военните имоти в страната, адекватността на ръководната структурата на Военно-апелативната прокуратура и предприемането на персонални промени в нея, както и подобряване качеството на работа на прокурорите за намаляване на върнатите дела и свеждане до минимум на допусканите процесуални нарушения в досъдебната фаза.
Полк. Стоев бе подкрепен от Румен Боев, който определи концепцията му за управление като изключително задълбочена и честна, представяща анализ на съществуващите проблеми и адекватни мерки и способи за тяхното решаване.
В подкрепа на кандидата се изказа и Магдалена Лазарова, която заяви, че Веселин Стоев е изключително инициативен, коректен и лоялен магистрат, с над 12 години административен опит, ползващ се с авторитет сред колегите си , умеещ да мотивира колектива. Сред посочените аргументи бяха изцяло положителните оценки за качествата и работата на кандидата, дадени от досегашния административен ръководител на Военно апелативна прокуратура и съдържащи се в формуляра от последното му периодично атестиране.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд