Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
12 март 2015 година

Висшият съдебен съвет с 16 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържал се” избра за втори мандат съдия Мая Маркова за председател на Окръжен съд - гр. Велико Търново.
Съдия Маркова има над 35 години юридически стаж, от които над 22 години в органите на съдебната власт. Била е следовател, съдия в Районен съд – Велико Търново и негов председател в периода 1996-1998г. От 1998г. е съдия в Окръжен съд – Велико Търново, била е заместник-административен ръководител, а от 2009г. е негов председател. 
В Концепцията си съдия Маркова набелязва следните цели за развитие на Окръжен съд-Велико Търново – въвеждане на електронно предаване на данни между съдилищата и е-обслужване на гражданите; целесъобразно управление на финансовите ресурси чрез въвеждане на програмен бюджет; развитие на човешките и материални ресурси; качествено правораздаване и повишаване доверието на гражданите към работата на съда. 
Сред конкретните мерки за достигане на поставените цели са: унифициране на интернет страниците на съдилищата от съдебния район и електронен обмен на данни между тях, усъвършенстване възможността за електронно призоваване и изпращане на електронни съобщения на страните, създаване на единен електронен портал за предоставяне на достъп до пълната информация по съдебните дела за страните по делата; уеднаквяване на съдебната практика чрез провеждане на периодични общи събрания на съдиите от съдебния район и активно участие при изготвяне на становища по предложенията от ВКС за издаване на тълкувателни решения. Предвижда се провеждане на първоначални и текущи обучения на съдебните заседатели, въвеждане на времеви стандарти на дейностите по администрирането и разглеждането на делата; прилагане на мерки за процесуално дисциплиниране спрямо страните и вещите лица, както и създаване на Център за спогодби и насочване на страните към медиация.
Кандидатът бе подкрепен от Галя Георгиева, която заяви че съдия Маркова е изключително организиран и стриктен съдия и административен ръководител, а постигната организация и резултати в цялостната дейност на съда са отразени в докладите на Инспектората към ВСС. Отчетено бе, че М. Маркова работи при 100% натовареност, познава проблемите и кадровите ресурси на съда, поради което е подходяща за административен ръководител.
Съдия Маркова бе подкрепена и от Михаил Кожарев, който сподели личните си впечатления от кандидата и подчерта, че в Окръжен съд – В. Търново бюджетната и финансовата дейност е изрядна, стриктно се спазва финансовата дисциплина, а финансово-счетоводните операции са точни и срочни, което е атестат за работата на административния ръководител в условията на рестриктивния бюджет на съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд