Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Първо заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

Новосформираната Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет проведе днес първото си заседание. То бе свикано на основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) от председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, който съгласно чл. 32, ал. 2 от ЗСВ председателства и Съдийската колегия.

По предложение на административния ръководител – председател на Окръжен съд – Плевен, Съдийската колегия на ВСС освободи Красимир Иванов Петракиев и Стефан Асенов Данчев от длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд – Плевен, и назначи на същата длъжност Емил Стефанов Банков и Екатерина Тихомирова Георгиева – Панова.

Съдийската колегия определи чрез жребий Костадинка Стоянова Недкова – съдия във Върховния касационен съд, Търговска колегия, за резервен член на конкурсната комисия в конкурса за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за свободните длъжности „съдия“ във Върховния касационен съд – Търговска колегия.

Решено бе да се предложи на Пленума на ВСС да приеме Правилник за администрацията на Върховния административен съд. С него се заменя действащият такъв и се синхронизира текущата промяна в структурата на ВАС. С Правилника се оптимизира щатът на съдебните служители в съответствие с предвидените промени в проектите на Класификатор на длъжностите в администрацията на органите на съдебна власт, предложени от Висшия съдебен съвет и от председателите на ВКС и ВАС. Измененията са продиктувани и от настъпилата промяна в деловодната информационна система на Върховния административен съд и административните съдилища. С тях са въведени и по-конкретни и ефективни показатели за оценяване на служителите в атестационния процес в административните съдилища.

Колегията прие предложения за атестиране на съдии, както и за оптимизиране на администрацията в 3 районни съдилища.

Съдийската колегия на ВСС реши да предостави на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов да определи съдия от Наказателната колегия на ВКС за участник в международната конференция на съдиите във Ватикана, организирана от Папската академия на науките. На нея ще бъдат обсъдени въпросите за трафик на хора и организираната престъпност. Форумът е насрочен за 3 и 4 юни 2016 г. Той е иницииран от папа Франциск и на 3 юни се предвижда аудиенция на участниците при него.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд