Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС проведе редовно заседание

Съдийската колегия на ВСС проведе редовно заседание, на което бяха разгледани и взети решения по 18 редовни и пет допълнителни точки в дневния ред, свързани с атестиране и провеждане на конкурси; публикуване на обява на сайта на ВСС за провеждане на стаж за съдии по гражданско, търговско и наказателно право, организиран от германската Фондация за международно правно сътрудничество и въвеждане на актуализирани подробни статистически кодове на видовете дела в съдилищата.

Съдийската колегия създаде работна група за изработване на Правила за работата на колегията в състав: Светла Петкова, Юлия Ковачева, Галина Карагьозова, Каролина Неделчева и Мария Кузманова, която в срок до 31.05.2016 г. трябва да изготви проект на Правилата.

Във връзка със заявление за отвод от резервен член на изпитна комисия за младши съдии по гражданско право и процес в края на обучението им в Националния институт на правосъдието, Съдийската колегия определи чрез жребий за резервен член Христина Даскалова, съдия в Апелативен съд – Велико Търново, на мястото на Адриана Панайотова Панайотова, зам.-председател на Окръжен съд – Добрич.

Променена беше датата на писмения изпит в конкурса за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за съдия в Апелативен съд гр. София – гражданска колегия. С решението си Съдийската колегия  измени и допълни решението на ВСС по протокол №3/21.01.2016г. в частта по т.5.4: „Писменият изпит да се проведе на 18.06.2016г. от 9.00 ч., в сградата на НИП, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ №14. Разпределението на кандидатите по зали да бъде публикувано на Интернет страницата на ВСС в раздел „Важно“, както и в раздел „Постоянни комисии“ – „КПА“ – „Конкурси“. Мотивите са свързани с нееднократното отвеждане, поради служебна ангажираност и други уважителни причини, на членове на конкурсната комисия, което е причина за невъзможността своевременно да се конституира комисията, за първоначално насрочения на 19.03.2016г. писмен изпит.

По предложение от административния ръководител – председател на Окръжен съд – гр. Благоевград, след проведен дебат, с 8 гласа „за“ и 6 „против“ Съдийската колегия определи, на основание чл. 175, ал.4, изр.2 от ЗСВ, Вера Георгиева Коева, съдия в Районен съд – Благоевград за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – гр. Благоевград.

Съдийската колегия проведе атестиране на петима съдии, един от които придоби статут на несменяемост; повиши на място в по-горен ранг седем съдии и освободи от заеманата длъжност „съдия“ двама магистрати: на основание чл. 165, ал.1, т.2 от ЗСВ, Лина Георгиева Чапкънова,  съдия в Окръжен съд гр. Ямбол, считано от 04.05.2016г. и Недялка Стоилова Василева, на основание чл.165, ал.1, т.1 от ЗСВ, съдия в Апелативен съд гр. Пловдив, считано от 03.05.2016г.

Съдийската колегия реши да започне внедряване в съдилищата на актуализираната версия на системите за управление на съдебните дела, в съответствие с новите статистически кодове, като същите се изпратят на съдилищата, за сведение.

Съдийската колегия на ВСС определи чрез жребий Даниела Костова за член на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело №1 по описа на ВСС за 2016г., на мястото на отстранения член на състава. С определение от 20 април 2016г. дисциплинарният състав по делото е отвел от разглеждане на делото определения с решение на ВСС по протокол №9 от 18 февруари 2016г. член на дисциплинарния състав – Милка Итова.

По решение на Съдийската колегия на ВСС Станислав Георгиев, заместник-председател на Апелативен съд – гр. Пловдив е командирован за участие в среща по проект в сътрудничество между Европейската мрежа за съдебни съвети и Института по европейско право в областта на Онлайн решаване на спорове и Алтернативното решаване на спорове, за периода 22-24 май 2016 г. На заседание на Изпълнителния борд на ЕМСС, проведено на 08.02.2016г. в гр. Брюксел, Белгия, за участие като експерт по проект за сътрудничество между ЕМСС и Института по европейско право в областта на Онлайн решаване на спорове и Алтернативното решаване на спорове, е бил определен съдия Петров.

Съдийската колегия на ВСС одобри кандидатурата на Александър Велинов Ангелов, съдия в Софийски районен съд, за три позиции в мисията на Европейския съюз в Косово.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд