Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изрази съгласие за участие по проектни предложения за кандидатстване по ОП „Добро управление“

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази съгласие за участие на Съвета в три проектни предложения по Пътната карта за изпълнение на Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ като изисква да се съобразят дадените от представителите на ВСС препоръки.

Предвижда се участие на ВСС като партньор и с координатор, както и с „контактни точки“ за реализирането на проект с бенефициент Министерство на правосъдието, обхващащ изпълнението на мярка 2.1-Б „Доразвитие на виртуална частна мрежа, обхващаща сградите на сектора, гарантираща надежден и сигурен обмен на информация за структурите в сектор Правосъдие“.

Съветът ще се включи с координатор в екипа за управление на проект с бенефициент Министерство на правосъдието  и партньор ВСС по мярка 4.1-Е „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство; трансгранично сътрудничество в правораздаването“ от Пътната карта и в определянето на „контактни точки“, необходими за реализирането на проекта.

Изразена е подкрепа към Министерството на правосъдието по проект „Реализиране на ЦАИС „Съдебен статус“ от Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление на Република България 2016 -2020 г., като ВСС ще участва в реализацията с координатор и с определянето на „контактни точки“.

Пленумът на ВСС определи четирима свои представители, които ще се включат в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление“ до изтичане на мандата на настоящия състав на Съвета. В него ще участват членовете на ВСС Румен Георгиев и Соня Найденова, както и Мария Зафирова – началник на отдел „Европейски и международни програми и проекти“ и Валери Михайлов – директор на дирекция „Информационни системи и съдебна статистика“. Комитетът разглежда сроковете и условията за участие на бенефициентите с проекти, както и степента на изпълнение на Оперативната програма.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд