Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие Анализ за дейността на Специализирания наказателен съд и на Апелативния специализиран наказателен съд

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Анализ за резултатите от дейността на Специализирания наказателен съд и на Апелативния специализиран наказателен съд от създаването им през 2012 г. до края на 2015 г. Той е изготвен въз основа на заповеди на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов.

Документът е в изпълнение на ангажиментите на ВКС по мярка 57 от приетия от Министерския съвет План за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2016 г. – „разработване на цялостен анализ на резултатите от дейността на специализираните съд и прокуратура от създаването им до момента като цялостно наблюдение на напредъка по наказателни дела“.

Статистиката показва, че Специализираният наказателен съд е разгледал при създаването му през 2012 г. 2294 броя дела, през 2013 г. – 1654 броя, през 2014 г. – 1915 броя, и през 2015 г. – 2895 броя, като 90% от тях са частни наказателни дела. Сред наказателните дела от общ характер преобладават тези за престъпления по чл. 321 от Наказателния  кодекс за участие в организирана престъпна група.

Проверяващите правят извод, че зададената от законодателя предметна компетентност на Специализирания наказателен съд е непрецизна и произволна, определена при пълна липса на концептуалност и визия за вида на специализация и съдържанието на предметната компетентност на съда. Посочва се, че това е законодателен проблем, който следва да намери експертно и професионално решение. Уточнява се, че „тази законова непрецизност употребява ресурса на съда за многобройни частни наказателни производства в рамките на досъдебното производство, като всички те не водят до съответния брой наказателни производства“. Акцентира се как „при неголемия брой наказателни дела общ характер, образувани по внесени от Специализираната наказателна прокуратура обвинителни актове, основателно стои въпросът за ефективността на действията, за които е търсено одобрение или разрешение от съда и е упражняван съдебен контрол по Наказателно-процесуалния кодекс по толкова голям брой наказателни частни дела“.

Очертана е тенденция, че съдът работи при  сравнително ниска натовареност на отделните съдии със същинска съдебна дейност по внесени за разглеждане обвинителни актове.

Същевременно е констатирана преобладаващо качествена работа на съдиите и те получават положителна оценка, отбелязва се, че те решават делата в срок и с добре мотивирани съдебни актове.

В Анализа на дейността на Апелативния специализиран наказателен съд е посочено, че през 2012 г. съдиите в него са разгледали 275 броя дела, през 2013 г. – 385 броя, през 2014 г. – 244 броя, и през 2015 г. – 251 броя. Установява се, че 90,21% от тях са частни наказателни дела. Броят на въззивните наказателни дела от общ характер се увеличава през годините, като през 2015 г. достига най-висок дял от 17,28%.

Проверяващите правят извод, че съдиите от Апелативния специализиран наказателен съд прилагат правилно материалния закон и спазват процесуалните правила, както и за преобладаващо качествена работа. Положителна оценка е дадена на усилията им за разкриване на обективната истина, отбелязва се добрата мотивираност и аргументираност на съдебните актове.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд