Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие мерки в резултат на проведената среща с председателя, съдии и служители от СРС и набелязаните проблеми

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди мерки за преодоляване на проблеми във функционирането на Софийския районен съд във връзка с проведената на 9 декември 2016 г. среща на членове на Съвета с председателя на Софийския районен съд Методи Лалов, съдии и служители от съда.

         Решено бе да се изготви функционален анализ на дейността на СРС, който да установи какво е състоянието на организационните структури в администрацията на съда, каква е натовареността на отделните звена там, какви са причините за текучеството на съдебните служители и да предложи мерки за решаване на установените проблеми.

         Съдийската колегия възложи на комисиите по атестацията и конкурсите и „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ да довършат започнати процедури и да инициират откриване на нови процедури по чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт за преназначаване на магистрати от по-ниско натоварени съдилища в Софийския районен съд.

         Колегията ще внесе за обсъждане на заседанието на Пленума тази седмица предложение той да възложи на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ да осигури експертен ресурс за подобряване на действащите информационни системи в СРС.

         Предстои да бъде проведена среща с главния инспектор и инспекторите от Инспектората към ВСС по организационни въпроси относно проверките, осъществявани в съда.

         Ще се предложи Управителният съвет на Националния институт на правосъдието да допълни годишната програма на Института със специализирани обучения за новоназначени съдебни служители в СРС.

         Планира се изготвяне на предложения за законодателни промени във връзка с подсъдността на делата, разглеждани от Софийския районен съд. Мярката трябва да бъде реализирана от Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ и работна група. Включено бе и обсъждане на подсъдността на делата от специална компетентност на Софийския градски съд.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд