Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС остави без уважение молби на младши съдии за преместване по взаимно съгласие

 

Съдийската колегия на ВСС остави без уважение молбите от Десислава Иванова Тодорова – младши съдия в Окръжен съд – Хасково, Димитър Куртев Демиров – младши съдия в Окръжен съд – Благоевград, и Пламен Петев Танев – младши съдия в Окръжен съд – Варна, за преместване и размяна по реда на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ. Молбата на тримата е резултат от постигнато помежду им взаимно съгласие и предоставено такова от административните им ръководители.

В обхвата на изчерпателното изброяване на разпоредбата на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ не е предвидена възможност за преместване по този ред на младши магистрати. Процедурата е неприложима за тях, тъй като техният статут и ред за назначаване са различни от тези за съдии, прокурори и следователи и се уреждат в отделна глава – Десета, раздел I на ЗСВ. Същевременно правната норма на  чл. 186, ал. 6 от ЗСВ предвижда  особена процедура по заявяване желания преди назначаването на младшите съдии, тъй като при подаване на документите си за участие в конкурсите те не заявяват своите желания, а това става на един по-късен етап,  а именно в такава процедура. Пред Съдийската колегия на ВСС одобрените кандидати изразяват своето желание за назначаване на съответната длъжност в поредността съобразно бала си, като всеки следващ кандидат избира от останалите незаявени длъжности. С решение на Съдийската колегия на ВСС се приема окончателен списък на одобрените кандидати за младши съдии за съответните длъжности съобразно заявеното им желание. След влизане в сила на решението, същото, ведно с окончателния списък на кандидатите за младши съдии, се изпраща на Националния институт на правосъдието за включването им в задължителното първоначално обучение по чл. 249, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.

Евентуалното приложение на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ и преместването на младшите съдии в друг окръжен съд би довело до промяна в утвърдения с влязло в сила решение окончателен списък. По този начин размяната на местата би засегнало правния интерес на онези назначени младши магистрати с по-висок бал за съответния окръжен съд от желаещите преместването в него младши съдии, което именно ще е и предпоставка за обжалване. В Закона за съдебната власт не е предвидена възможност за провеждане на повторна процедура по заявяване на желания с оглед на постъпилите молби за преместване.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд