Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС наложи дисциплинарно наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“ на съдия Мариян Марков

17 януари 2017 година

Съдийската колегия на ВСС единодушно наложи дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт – „дисциплинарно освобождаване от длъжност“ на съдия Мариян Стефанов Марков. Той е привлечен по дисциплинарно дело № 27/2015 г. по описа на ВСС. По предложение на дисциплинарния състав Съдийската колегия прие, че той е извършил нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1, 2 и 4 от ЗСВ –(изм.).

         Съдийската колегия не уважи молбата на съдия Марков до ВСС, депозирана на 13.01.2017 г., с която иска отлагане на изслушването поради заболяване на неговия адвокат Антон Станков, удостоверено с  представения болничен лист.

         Съдийската колегия се мотивира, че няма причина за отлагане на дисциплинарното производство, като се позова на чл. 193, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, относим към настоящата фаза на дисциплинарното дело. Според него е необходимо наличие на комулативни причини за неявяване на дисциплинарно привлеченото лице и неговия адвокат, за да бъде отложено разглеждането на делото. В случая не са посочени причини за неявяване на съдия Марков. Въпреки това Съдийската колегия на ВСС отложи за 15 ч. днес разглеждането на тази точка от дневния ред на днешното й заседание, като възложи на администрацията на ВСС да информира дисциплинарно привлеченото лице. При разглеждане на предложението на дисциплинарния състав в 16 ч. днес главният секретар на ВСС Димитър Тончев информира Съдийската колегия, че лично е уведомил съдия Марков по телефона, който е заявил, че няма да се яви. Той е бил уведомен също лично от председателя на Наказателната колегия в Софийския градски съд и от секретар на председателя на Софийския градски съд.

         Съдийската колегия изслуша решението на дисциплинарния състав по делото, който е намерил, че са налице изключително тежки дисциплинарни нарушения, допуснати от съдия Мариян Марков. Установен е огромен брой забавени производства по насрочване, произнасяне и изписване на мотивите към съдебните актове по делата, разгледани от съдията. Съставът определя формата на вината като пряк умисъл, тъй като не са посочени обективни причини за допуснатите нарушения. Докладвано бе,  че председатели на Софийския градски съд са предприели мерки, които обаче не са довели до промяна в поведението на съдия Марков, напротив – той е продължил фактически да отказва правораздаване. Той е бил наказван неколкократно за нарушения, допуснати от него за предходни периоди от време, но тези влезли в сила наказания не са изиграли роля.

Съдия Марков и неговият адвокат не са оспорили тези констатации и не са представили доказателства в тази насока. Адвокат Станков е представил писмена защита, в която пледира, че ВСС не е трябвало да образува дисциплинарното дело, тъй като съдия Марков е депозирал искане за оставка.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд