Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Гражданският съвет от професионални и неправителствени организации към Висшия съдебен съвет ще проведе редовно заседание на 20 януари 2017 г.

18 януари 2017 година

Гражданският съвет от професионални и неправителствени организации към Висшия съдебен съвет ще проведе редовно заседание на 20 януари 2017 г. (петък) от 9.30 ч. в зала „Пресцентър” в сградата на ВСС.

Гражданският съвет ще обсъди проектите на Наредбата по чл. 209б от Закона за съдебната власт за показателите и методиката за провеждане на атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд; Наредбата за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата, както Правилника за вътрешния ред за използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната власт.

За участие в заседанието са поканени представители на Работните групи изработили проектите на методиките и Правилата, представители на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС, както и председателите на апелативните съдилища, Апелативния специализиран наказателен съд и Военно-апелативен съд София.

Проектите на двете наредби и правилника са публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел „Важно”, подраздел „Обществени консултации”, като в 30-дневен срок от публикуването им могат да се предоставят становища на посочените за целта електронни адреси.

Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет кани на своето заседание представители на всички медии, които проявяват интерес по темите.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд