Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия възстанови Асен Василев Василев на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура – Велинград

18 януари 2017 година

Прокурорската колегия възстанови Асен Василев Василев на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура – Велинград. С решение на ВСС по протокол № 48/08.11.2012 г. Асен Василев Василев, на основание чл. 230, ал. 2 от ЗСВ, временно е отстранен от длъжността прокурор в Районна прокуратура – Велинград до приключване на воденото срещу него наказателно производство. Със ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.), разпоредбата на ал. 2 е отменена. В Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД ЗСВ няма преходна разпоредба, която да урежда прилагането на закона спрямо висящи правоотношения. Липсата на такава изрична разпоредба относно заварените случаи означава, че следва да бъдат приложени правилата и условията на новия закон. Преустановителното действие на наложената принудителна административна мярка – временно отстраняване от длъжност, следва по силата на закона, поради отпадане на законовото основание за налагането й.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд