Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС ще обсъди техническия анализ на структурния и функционален модел на Прокуратурата на Република България, изготвен от Службата за подкрепа на структурните реформи на ЕК, след представяне на анализа и препоръките на Междуведомствената работн

19 януари 2017 година 

Пленумът на Висшия съдебен съвет реши да обсъди техническия анализ на структурния и функционален модел на Прокуратурата на Република България, изготвен от Службата за подкрепа на структурните реформи на ЕК, след представяне на анализа и препоръките на Междуведомствената работна група към Министерство на правосъдието. Предложението е от главния прокурор на Република България във връзка с предвиденото в дневния ред за днешното заседание обсъждане на публичната част на независимия технически анализ и набелязване на мерки на база отправените препоръки. Посочено, е че предвид целта на Работната група да анализира препоръките и обсъди бъдещи действия във връзка с тях е целесъобразно Пленумът на ВСС да обсъди изложените проблеми на основата, както на доклада за техническия анализ, така и на анализа на Работната група и на нейните препоръки.

Искането за техническа помощ бе отправено от българските власти през месец февруари 2016 г. Неговата цел бе да се получи подкрепа за извършването на независим анализ на структурния и функционален модел на прокуратурата и на нейната независимост като се предоставят конкретни съвети, вкл. и анализ и съвети по въпросите, свързани с човешките ресурси, ефективността на прокуратурата, обмена на информация на национално и международно равнище и ролята на вещите лица. 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд