Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС одобри изпълнението на отправените препоръки към ИВСС, както и заключението от извършените одиторски проверки в Окръжния и Районния съд в гр. Благоевград

19 януари 2017 година

Пленумът на ВСС одобри изпълнението на препоръките от одобрения с решение на Пленума на ВСС по т. 68 от протокол №30/28.07.2016 г., план за действие, съгласно представената информация от главния инспектор на Инспектората към ВСС. Изпълнението касае две препоръки, както следва: комплектуване на личните трудови досиета на съдебните служители и експерти, съобразно утвърдените Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в ИВСС и проверка на всички досиета за правилното определяне на размера в процент и правилното начисляване и изплащане на сумите за допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на всички експерти и съдебни служители и да се извърши корекция в случай на установени грешки.

Пленумът на ВСС прие направеното в докладите от директора на дирекция „Вътрешен одит“ в АВСС заключение от извършените проверки в Окръжен съд гр. Благоевград и Районен съд гр. Благоевград, възложени с решение по протокол № 42 от заседанието на Пленума на ВСС, проведено на 17.11.2016 г. Според заключението всички строително-ремонтни дейности са извършени законосъобразно, след прилагане на режима по чл. 2, ал. 1, т. 1 и по реда на чл. 2а до 2г от НВМОП /отм./, което е над нормативните изисквания за възлагане на обществени поръчки с такива стойности.

Проверките са извършени от експерти в дирекцията, в рамките на компетентността на вътрешния одит, а задачите са били проверка на законосъобразността на строително-ремонтните работи в сградите на съдилищата, възложени от ръководството на Окръжен съд – Благоевград и Районен съд – Благоевград. Проверката е обхванала финансовата и нефинансова документация във връзка с избора на изпълнител, изпълнението и разплащането на извършената работа с посочения предмет.

Установено е, че изпълнението, сроковете за изпълнение и размера на извършените плащания са съобразно сключените договори и в двете съдилища.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд