Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет обсъди Одитния доклад на Сметната палата за извършен одит за съответствие на Софийския районен съд за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.

19 януари 2017 година 

Пленумът на Висшия съдебен съвет обсъди Одитен доклад №0500101015 за извършен одит за съответствие на Софийски районен съд за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г., извършен от Сметната палата. Във връзка с посочените препоръки в доклада, както и с направените констатации по отношение разплащането с вещите лица и провеждане на обществена поръчка за доставка на мултифункционални устройства за копиране, принтиране и сканиране,  Пленумът възложи на председателя на Софийски районен съд да изпълни препоръките в част Пета от Одитния доклад на Сметната палата, в срок до 30.06.2017 г., както и да докладва на Пленума на ВСС тяхното изпълнение в едномесечен срок.

Пленумът на ВСС реши да изпрати Одитния доклад на Сметната палата на Прокуратурата на Република България за извършване на проверка по констатираните нарушения.

Одитната проверката е извършена в изпълнение на Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2015 г. При одита са анализирани и оценени управленските решения и изпълнението на дейността, както и състоянието на системата за финансово управление и контрол (СФУК), които са оценени спрямо изискванията на правната рамка и договорите в областите: „Приходи от съдебни такси“, „Разходи за заплати, възнаграждения и други плащания за персонала“, „Разходи за вещи лица“ и „Възлагане на обществени поръчки и изпълнение на договори за обществени поръчки“.

Въз основа на резултатите от извършения одит за съответствие на СРС за посочения период, одиторите установяват съответствие с действащата нормативна уредба във всички съществени аспекти при начисляването и събирането на приходите от съдебни такси. Констатирано е несъответствие с изискванията на правната рамка в област „Разходи за заплати, възнаграждения и плащания за персонала“ като процедурите за предварителен контрол не са изпълнявани във всички случаи преди изплащане на възнаграждения, както и пропуски при документиране полагането и отчитането на извънредния труд. В област „Разходи за вещи лица“ е установено, че разходните касови ордери не са подписвани на реквизита за „ръководител“, наредил плащането. „Не са създадени необходимите условия за защита на информацията от извън счетоводните регистри и за своевременното отразяване на възникналите задължения към вещи лица. Във връзка с изплащането на възнагражденията на вещите лица, не е осъществяван предварителен контрол за законосъобразност на възнагражденията, изплащани от депозити на страните в съдебното производство. Не е изградена автоматизирана връзка между счетоводния софтуерен продукт и автоматизираната система за Разходен касов орден 98а (от съдебно заседание) за осигуряване на текущо начисляване и аналитично отчитане на задълженията към вещите лица.

Констатирани са редица несъответствия в област „Възлагане на обществени поръчки и изпълнение на договорите за обществени поръчки“. Част от тях посочват, че е „установено обявяване на изисквания към кандидатите, които не съответстват на вида на прилаганата процедура и създават необоснована административна тежест пред участниците, както и неспазване на определените срокове за възстановяване на гаранции за участие. При една от проведените процедури описаните условия и изисквания в документацията за участие, поотделно и в своята съвкупност дават предимство и необосновано ограничават участието на лица при възлагането на обществената поръчка“.

В резултат на извършения одит са дадени 6 препоръки на ръководството на СРС. Установените факти и обстоятелства са съгласувани с ръководството на съда, което не е представило писмени становища. На основание чл. 50, ал. 2 от Закона за Сметната палата, в срок до 3 месеца от получаване на доклада, председателят на СРС следва да предприеме мерки за изпълнение на препоръките и да уведоми писмено за това председателя на Сметната палата.

         

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд